Scríbhneoireacht acadúil

Stíl na scríbhneoireachta acadúla (Academic writing style)

Anailís a dhéanamh ar an aiste (Analysing the essay question)

Cruth a chur ar aiste (Structuring your essay)

Céard is alt? (What is a paragraph?)

Smaointe a nascadh le chéile (Linking ideas together)

Réamhráite agus conclúidí (Introductions and conclusions)

Profáil agus eagarthóireacht (Proof-reading and editing)

Ag pleanáil aiste a scríobh (Planning to write an essay)

Acmhainní Scríbhneoireachta: An tIonad Scríbhneoireachta Acadúla (Writing Resources: Academic Writing Centre (AWC))

Acmhainní Scríbhneoireachta: ón idirlíon (Writing Resources: from the web)

Léitheoireacht éifeachtach & nótaí a dhéanamh

Ag léamh téacsanna acadúla (Reading academic texts)

SQ3R: Suirbhé, Ceist, Léamh, Inis, Dul Siar (SQ3R: Survey, Question, Read, Recite, Revision)

Nótaí a dhéanamh (Note-making)

Tagairtí & bradaíl a sheachaint

Taighde i Leabharlann Shéamais Uí Argadáin (Research at the James Hardiman library

Athfhriotail agus do leabharliosta (Quotations and your bibliography)

Scileanna staidéir & dul siar éifeachtach

Ag staidéar do scrúduithe (Studying for exams)

Moilleadóireacht (Procrastination)

Ag pleanáil aiste a scríobh (Planning to write an essay)

Do chuimhne a fheabhsú (Improve your memory)

Conas staidéar a dhéanamh (How to study) 

A bheith eagraithe (Getting organized)

Ag comhoibriú le chéile (Collaborative working)

Bainistíocht ama (Time management) 

Modúil foghlama Skills4Study (Skills4Study learning modules)

Scileanna taighde & litearthacht faisnéise

Léirmheas litríochta (Literature review)

Struchtúr na miontráchtas & na dtráchtas (Dissertations & theses structure)

Taighde i Leabharlann Shéamais Uí Argadáin (Research at the James Hardiman library)

Tacaíochtaí acadúla a bhaineann le Coláiste ar leith

Scoil na Ceimice Ollscoil na Gaillimhe (University of Galway School of Chemistry) - Físeáin 

Scoil na nEolaíochta Nádúrtha Ollscoil na Gaillimhe (University of Galway School of Natural Sciences) - Ag díriú ar an moltóir agus tú ag scríobh

Launchpad Scoil an Altranais & an Chnáimhseachais Ollscoil na Gaillimhe (University of Galway School of Nursing & Midwifery Launchpad)

Do chuid taighde a chur i láthair (Presenting your research)

Páipéir eolaíochta a léamh - noda ón idirlíon (Reading scientific papers- tips from the web)

Ag scríobh do réimse na heolaíochta - noda ón idirlíon (Writing for science- tips from the web)

Smaointeoireacht chriticiúil & mhachnamhach

Bí i do smaointeoir criticiúil (Become a critical thinker

Smaointeoireacht chriticiúil agus mhachnamhach (Critical and reflective thinking)

Barr feabhais a chur ar scileanna smaointeoireachta criticiúla (Honing critical thinking skills)

An ceann is fearr a fháil ar uimhreacha (Confidence with numbers)

Ag comhoibriú le chéile (Collaborative working)‌‌‌‌

Litearthacht ríomhairí & Scileanna TFC

Tacaíocht agus scileanna TF (IT support and skills

TF do thosaitheoirí (Beginners IT)‌‌‌

Cumarsáid - ag labhairt go poiblí, cuir i láthair

Cuir i láthair (Presentations

Ag comhoibriú le chéile (Collaborative working)

Do chuid taighde a chur i láthair (Presenting your research

Noda chun póstaeir taighde a dhearadh (Design tips for research posters)‌‌‌‌‌